top of page
christmas sale, discount facebook cover (1).png
עותק של אורח נטה ללון (4).png
christmas sale, discount facebook cover (4).png
christmas sale, discount facebook cover (2).png
christmas sale, discount facebook cover (4).png

הצטרפו אלינו והרשמו כאן
קישור למפגש ישלח אליכם באופן אוטומטי בסיום ההרשמה

ד"ר מיכל שיר-אל, הקתדרה ללימודי עגנון ומעיינותיו מביאה את יצירת עגנון

האיש, הזמן, הרעיונות, המקורות מהם שאב - אל הציבור הרחב, שוחרי תרבות ספרות ורוח.

באמצעות סיפורים מכתבים וחברים נגלית תרומתו של עגנון לסוגיות ובעיות בנות זמננו,

לקונפליקטים בהם מצוי האדם בעידן המודרני, היהודי והישראלי במתח שבין העבר וההווה,

החברה הישראלית ותהליך התגבשותה. הכל מצוי בתוך סיפורי עגנון.

רק צריך להקשיב למנגינה העגנונית.

christmas sale, discount facebook cover (1).png
bottom of page